معرفی جدیدترین کتاب های منتشر شده در ایران : 31 خرداد 1402

معرفی جدیدترین کتاب های منتشر شده در ایران : 31 خرداد 1402

 

 

کتاب شفقت خود مقتدرانه اثر کریستین نف ،ترجمه از الهام موسویان ، نشر بینش نو : کریستین نف در این کتاب بی‌نظیر پرده از ماهیّت حقیقی شفقت، چه مادرانه چه قاطعانه، برمی‌دارد. او ابزاری در اختیار ما می‌گذارد تا به یاری آن‌ها اول از همه زخم‌های خویش را مداوا کنیم و آن‌گاه کاری کنیم جهان جایی عادلانه‌تر، دوست‌داشتنی‌تر و منصفانه‌تر باشد.»

کریستین نف کریستین نف (Kristin Neff) دانشیار دانشگاه روانشناسی آموزشی دانشگاه تگزاس در آستین است. او مقیاس های خود شفقت را ایجاد کرد. مقیاس بلند شامل 26 ماده و مقیاس کوتاه شامل 12 ماده است. وی انجام اولین تحصیلات آکادمیک برای خود شفقت را به او نسبت داده اند.نف برای آتلانتیک مصاحبه کرده و در دانشگاه کالیفرنیا، مجله بزرگتر برکلی نویسندگی کرده است.

 

معرفی جدیدترین کتاب های منتشر شده در ایران : 31 خرداد 1402

 

کتاب بزرگ تر فکر کن اثر شینا آینگار ، ترجمه از میثم همدمی ، نشر نوین توسعه : کتاب بزرگ‌تر فکر کن جعبۀ اسرارآمیز خلاقیت را می‌گشاید و با اتکا به آخرین یافته‌های علوم اعصاب و روان‌شناسی شناختی نشان می‌دهد که تقریبا همه از توانایی خلاقیت‌ورزی برخوردارند. بعد از مطالعۀ این کتاب، خلاقیت دیگر برایمان یک راز به حساب نمی‌آید؛ خواهیم دید که آفرینندگی از توانمندی‌های دست‌یافتنی هر انسانی است. کافی است خود را باور کنیم، دقیق‌تر به عناصر پیرامونی‌مان بنگریم و بکوشیم همان عناصر قدیمی از پیش موجود را به شیوه‌هایی نو باهم ترکیب کنیم.
شینا آینگار نویسنده و متخصص تحسین‌شدۀ علم انتخاب و تصمیم‌گیری است و اکنون در کتاب بزرگتر فکر کن به سوالی پاسخ خواهد داد که دغدغۀ بیشتر ماست: «چگونه می‌توانم به بهترین ایده‌ها برسم؟» کتاب حاضر به مدد شیوۀ “بزرگ‌تر فکر کن” رهنمودهایی در اختیارتان قرار می‌دهد تا دروازه‌های خلاقیت‌ورزی را به روی خود باز کنید.
آینگار از ده سال پیش، که مدیریـت مرکـز کارآفرینـی در دانشـکدۀ کسـب‌وکار کلمبیـا را بـر عهـده گرفتـه است، روش بزرگ‌تر فکر کردن را به طور رسمی آغاز می‌کند. در آنجـا بـود کـه آینگار درمی‌یابد دوره‌هـای آموزشـی متعـددی در حـوزۀ کارآفرینـی وجـود دارد کـه به دانشـجویان می‌آموزند چگونـه ایـدهای تـازه را پیـاده کننـد –ولـی بـه آن‌ها نمی‌گویند چطـور در وهلـۀ اول به چنین ایده‌هایـی دسـت یابنـد. ضمن اینکه همـۀ ایده‌هـای تـازه باهـم برابـر نیسـتند، درسـت همان‌طـور کـه همـۀ انتخاب‌هـا باهـم یکـی نیسـتند.
در این کتاب آینگار طی هر مرحله، تمامی ابزارهای لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد تا راهنمایتان باشند. این مهارت‌ها به واسطۀ تمرین به عادت تبدیل می‌شوند و بدین‌ترتیب، ذهنیت خلاقی در شما رشد می‌کند که در حل انواع مشکلات پیش رو، یاریگرتان خواهد بود.

 

معرفی جدیدترین کتاب های منتشر شده در ایران : 31 خرداد 1402

 

کتاب تاریخ ترکیه مدرن اثر حمید بوزارصلان ،ترجمه از مسعود صدرمحمدی ، نشر امیرکبیر : تاریخ ترکیه مدرن نخست به سفارش لادکوورته (فرانسه) یکی از آثار مجموعه دایرة المعارفی آن انتشارات منتشر، و سپس به زبانهای ترکی، انگلیسی، ایتالیایی، یونانی و آلمانی ترجمه شده است. کتاب به رغم حجم کم در پی ارائه نگاهی جامع نوو ترکیبی به حوادث و جریانهای سیاسی، فکری و فرهنگی ترکیه در یک قرن اخیر است. نویسنده با تکیه بر فرایندهای تاریخی میکوشد تا مشکلاتی چون معضل کردی، وضعیت علویات خشونت های مسلحانه و کسلهای اجتماعی این کشور را تبیین کند.