.

معرفی کتاب ابر مرد اثر کنت سی دیویس

اخبار
معرفی کتاب ابر مرد اثر کنت سی دیویس 6 مرداد 1401چه چیزی باعث می شود یک کشور به دست دیکتاتور بیفتد؟ رهبران مستبد - مردان قدرتمند - که قادر به کشتن میلیون‌ها نفر هستند چگونه قدرت خود را به دست می‌آورند؟ چگونه می توانند آرمان دموکراسی را شکست دهند؟ و چه کاری می توانیم انجام دهیم تا مطمئن شویم که دوباره تکرار نمی شود؟
معرفی کتاب ابر مرد اثر کنت سی دیویس
.