.

معرفی کتاب اصلاحگر بزرگ اثر آوستن ایوره

اخبار
معرفی کتاب اصلاحگر بزرگ اثر آوستن ایوره 18 دی 1400


در روزگار ما، پاپ فرانسیس یک نوظهور است، او با پول دنیائی بیگانه بوده هست، حتی یک دلار هم ثروت ندارد، او از پذیرش زور و تحمیل آن بر دیگران، و از تماشای این هر دو در همنوعان خود، بیزار بوده است. او پاپی است که گرچه بنا بر طبیعت ذاتی «پاپ بودن» می‌توانسته است منشاء فساد تزویری و ریائی باشد، اما حتی یک مورد هم دیده نشده است که در زندگی اش از ابزار تزویر و ریا استفاده کرده باشد.
معرفی کتاب اصلاحگر بزرگ اثر آوستن ایوره