.

معرفی کتاب برآمدن اقتدارگرایی اثر گری وینر

اخبار
معرفی کتاب برآمدن اقتدارگرایی اثر گری وینر 6 شهریور 1401


برآمدن اقتدارگرایی شامل جستارهایی می شود که چگونگی و چرایی بازگشت اقتدارگرایی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم را بررسی می کند. همچنین نگرش هایی در این باره به دست می دهد که چرا برخی مردم طرفدار اقتدارگرایی می‌شوند و حتی به آن رای می دهند. سرانجام این کتاب دیدگاه هایی در مورد چگونگی مقابله با اقتدارگرایان و شکست آنان با استفاده از روش های آزموده شده و موثر ارائه می دهد.

معرفی کتاب برآمدن اقتدارگرایی اثر گری وینر
.