.

معرفی کتاب به یاد دار اثر لیزا جنوا

اخبار
معرفی کتاب به یاد دار اثر لیزا جنوا 18 آبان 1401


برای همه ما اتفاق افتاده که نام کسی را فراموش کنیم، یا برای کاری به اتاقی برویم ولی یادمان نیاید آنجا چه‌کار داشتیم. اگر بیش از چهل سال داشته باشیم چنین فراموشی‌هایی اغلب نگرانمان می‌کنند. آیا همه فراموشی‌ها کاملا طبیعی‌اند؟ مغز ما اساسا طراحی شده تا هر چیزی را به یاد بسپارد یا فراموشی بخشی از انسان بودن ماست؟
معرفی کتاب به یاد دار اثر لیزا جنوا
.