.

معرفی کتاب تصفیه های گسترده استالینی اثر نوح برلاتسکی

اخبار
معرفی کتاب تصفیه های گسترده استالینی اثر نوح برلاتسکی 6 تیر 1401امروزه در غرب ژوزف استالین را یکی از بی‌رحم‌ترین خودکامگان و جانیان تاریخ می‌شناسند، اما کسانی در روسیه هنوز او را به دلیل قدرت بخشیدن به روسیه و پیروزی در جنگ جهانی دوم تحسین می‌کنند. حتی در غرب هم هنوز کسانی پیدا می‌شوند که طرفدار استالین باشند.
در کتاب چشم‌اندازهایی از تاریخ معاصر جهان: تصفیه‌های گستردۀ استالینی، مولفان تحلیل‌های گوناگونی دربارۀ دوران استبدادی استالین در اتحاد شوروی و تأثیر پایدار رژیم او بر جهان امروزی ارائه می‌کنند.
معرفی کتاب تصفیه های گسترده استالینی اثر نوح برلاتسکی
.