.

معرفی کتاب حماسه اثر فروغ اولاد

اخبار
معرفی کتاب حماسه اثر فروغ اولاد 5 دی 1400فروغ اولاد در کتاب «حماسه: شناخت‌نامه‌ی حماسه‌های ایران و جهان»از ادبیات حماسی و ویژگی‌های آن می‌گوید. اولاد در این اثر ادبیات حماسی را در دوره‌ها و منظرهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد و به تحلیل تفاوت‌های آن با ادبیات داستانی می‌پردازد. در مقدمه کتاب آمده که حماسه سرگذشت یک قوم، تبار و ملت است؛ ملتی که پیرامون خود و جهان را از دریچه‌ی خاصی می‌بیند. حماسه در وحدت ملی و وحدت اقوامی شکل گرفته است که در این سرزمین سکونت دارند و سرنوشت یک ملت و شکست‌ها و پیروزی‌هایشان به حفظ و رونق فرهنگی اصیل و غنی گره خورده است.
 
قسمت هایی از کتاب حماسه (لذت متن)
بین حماسه و داستان، در عین این که دو ژانر ادبی به شمار می روند، اشتراکات و افتراقاتی وجود دارد. دنیای حماسه به شکلی متجانس تجربه می شود که در کلیت آن قهرمان سهیم بود، در حالی که در رمان دنیا به صورت پاره پاره تجربه می شد. رمان به عنوان ژانر برجسته عصر جدید راوی ماجرایی درونی است که در آن قهرمان منزوی از دنیایی که دیگر مهمان نواز نیست بریده و غریبه شده است. او آرزومند کمال است، ولی دائم آن را دوز از دسترس می بیند. خدایان خاموش اند و او در عمل تماس با دنیای خود را از دست می دهد. خدایان آدمی را تهی و ضعیف رها کرده اند، به طوری که وی دیگر قادر به درک معنای واقعی اعمال خود نیست. بدین صورت، رمان تنهاست و شکافی پرنشدنی او را از دیگران در جهانی گسترده و ناملموس جدا می کند. رمان حماسه دنیایی را عرضه می کند که خدا از آن جا رخت بربسته است.
معرفی کتاب حماسه اثر فروغ اولاد