.

معرفی کتاب دانشنامه مصور دنیای شگفت انگیز سنگواره ها اثر پال دی تیلر

اخبار
معرفی کتاب دانشنامه مصور دنیای شگفت انگیز سنگواره ها اثر پال دی تیلر 26 خرداد 1401

اثری است از دکتر پال دی تیلر به ترجمه الهام شوشتری زاده و چاپ انتشارات سایان. مجموعه حاضر دربردارنده ی مطالبی علمی و مستند به همراه تصاویری حقیقی پیرامون سنگواره هاست و اطلاعات گوناگونی را که سنگواره های موجود در اختیار بشر می گذارند بررسی کرده است. در این دانشنامه سنگواره های باقی مانده در بستر دریاها، خشکی ها و جانوران و انسان ها مورد کند و کاو و شیوه دستیابی به سنگواره ها مورد بحث قرار گرفته است.
معرفی کتاب دانشنامه مصور دنیای شگفت انگیز سنگواره ها اثر پال دی تیلر
.