.

معرفی کتاب راه پیشنهادی به سوی آزادی اثر برتراند راسل

اخبار
معرفی کتاب راه پیشنهادی به سوی آزادی اثر برتراند راسل 22 دی 1400در سال های آغازین قرن بیستم وضعیت سیاسی و اجتماعی جهان بسیار ملتهب شده بود. تنش های بین امپراتوری ها، استعمار و فوران تعصبات ایدئولوژیک گروه‌های مختلف مردم را رو در روی یکدیگر قرار داده بود. از سوی دیگر، با ظهور مارکس دغدغه‌ های برابری خواهانه و عدالت محور نیز گسترش یافته بود. سوسیالیسم راه رهایی بشر و تضمین آزادی اوپ را، قطع ید صاحبان سرمایه از زندگی خود می دانست. موضوعی که اگرچه طی یک قرن پس از نوشتن این کتاب تا حدی جرح و تعدیل شده است. اما همچنان دغدغه‌ی اصلی بخش بزرگی از مردم جهان است. چیزی که هنوز هم مردم به دنبال آن هستند، عدالت.
معرفی کتاب راه پیشنهادی به سوی آزادی اثر برتراند راسل