.

معرفی کتاب نقشه دانش اثر ویولت مولر

اخبار
معرفی کتاب نقشه دانش اثر ویولت مولر 26 خرداد 1401ویولت مولر در نقشه دانش سفری را که توسط ایده‌های سه تن از بزرگترین دانشمندان دوران باستان - اقلیدس، جالینوس و بطلمیوس - در هفت شهر و بیش از هزار سال انجام شده است، ردیابی می‌کند. در آن، ما آنها را از اسکندریه قرن ششم تا بغداد قرن نهم، از قرطبه مسلمان تا تولدو کاتولیک، از مدرسه پزشکی قرون وسطایی سالرنو تا پالرمو، پایتخت ترکیب فرهنگ‌های پر جنب و جوش سیسیل و سرانجام به ونیز، جایی که آن تاجر بزرگ دنبال می‌کنیم. چاپخانه‌های شهر به هندسه اقلیدس، سیستم ستارگان بطلمیوس و مجموعه وسیع نوشته‌های جالینوس در مورد پزشکی کمک می‌کنند تا به طور گسترده‌تری گسترش یابند.
معرفی کتاب نقشه دانش اثر ویولت مولر
.