.

معرفی کتاب چگونه زندگی از شطرنج الگو می گیرد اثر گری کیموویچ کاسپاروف

اخبار
معرفی کتاب چگونه زندگی از شطرنج الگو می گیرد اثر گری کیموویچ کاسپاروف 28 خرداد 1401این کتاب فقط برای شطرج بازان نوشته نشده است و بدون هیچ اطلاعی از شطرنج می توان آن را مطالعه کرد. کتاب هایی که شطرنج را به صورت زبانی توصیف کرده اند بسیار محدودند. خود کاسپاروف زمانی از باتوینیک نقل کرد که : "باتوینیک به من گفت: یا از چنگال شاخه ها و محاسبات خلاص شو یا هیچ وقت قهرمان جهان نمی شوی". دقیقا مثل زندگی که هر کار ما باید هدفی داشته باشد، شطرنج نیز همین طور است. گرچه که این کتاب بسیار فراتر از شطرنج است، بلکه راهی برای بهتر زندگی کردن است و چه بهتر که این توصیه ها از طرف یه شخصی که بزرگ ترین شطرنج باز تاریخ است عنوان شود.
معرفی کتاب چگونه زندگی از شطرنج الگو می گیرد اثر گری کیموویچ کاسپاروف
.