.
معرفی کتاب قحطی سرخ اثر آن اپلبامجغرافیایی که بیش از سه هزار سال سبقه‌ی یکجانشینی دارد و مردم امروزی‌اش قریب به دو هزار سال است که تحت لوای حاکمیت‌های مختلف روزگار می‌گذرانند، به دلیل وسعت، حاصلخیزی‌ و اهمیت استراتژیکش، تاریخی سراسر مناقشه داشته‌است. از قرون وسطی تا انقلاب اکتبر، مغول‌ها، عثمانی‌ها، روس‌ها، مجارها و ... همواره به آن یورش برده و همه یا بخشی ازآن را تصاحب کرده و مردم و سرزمین اوکراین را به بند کشیده، کشتار و تجاوز کرده‌اند. پس از انقلاب اکتبر 1917بود که جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین در مقام یکی از پانزده جمهوری کشور شوروی تشکیل شد و این مهم خود آغاز فاجعه‌ی انسانی دیگری بود که نزدیک به دو دهه در این سرزمین جریان داشت.

کتاب «قحطی سرخ: جنگ استالین در اوکراین» به وقایع حدفاصل 1917 تا 1934 و حضور نیروهای شوروی استالینی در این کشور و مجموعه‌ی اقداماتی که جان هزاران هزار نفر را گرفت، می‌پردازد. آن اپلباوم، نویسنده، پژوهشگر و مورخ آمریکایی با جست‌وجو در اسناد و شواهد به‌جا مانده از آن بازه‌ی زمانی عجیب و به ‌خاصه سال‌های ابتدایی دهه‌ی 1930، ریشه‌های وضعیت دهه‌های پسین اوکراین و ملی‌گرایی قوام‌یافته‌ی این کشور را شناسایی و هویدا می‌کند. قحطی سرخ، روایت سرکوب و خفقانی‌ست که از دل تمامیت‌خواهی استالینی بیرون آمد و بسیاری از مردم ممالک زیر پرچم شوروی را از هستی ساقط کرد و البته اوکراین به دلیل وسعت و جمعیت بیشترش، بسیار بیش از دیگران آسیب دید.

  • جزئیات
.