.
کتاب گذار از عهد باستان به فئودالیسم اثر پری آندرسونکتاب حاضر تمرینی است منسجم در جامعه شناسی تاریخی که قدمت ریشه های استبداد اروپایی را در مسیرهای متنوعی کندو کاو میکند که از جوامع متکی بر کار برده های یونان باستان و روم تا فئودالیسم شکوفا طی شده بود. آنـدرسون در جریان این بـررسی، قـدرت تبیینی برداشت مارکسیستی از تاریخ را به اثبات می رساند و پالوده می سازد و در همان حال نوری روشنگر بر تاریخ یونـان، روم، تهاجم اقوام ژرمنی، جامعه کوچ نشین و الگوهای متفاوت فئودالیسم در شمال، شرق و غرب و منطقه مدیترانه ای اروپا می افکند. مطالعه این اثر برجسته می تواند الگویی برای پژوهش عیـنی تاریخ یک کشـور یا یک منطقه یا یک قـاره باشد که بنیان هایش را بر سیر مادی تکوین، رشـد و فـروپاشی نهادهای اقتصـادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن استوار می سازد، نه بر الگویی ذهنی و از پیش ساخته مانند تاریخ اندیشه، بی ارتباط با سیر تکامل مادی آن.

  • جزئیات
.