.

معرفی کتاب نجیبانه بازی کن ولی برنده شو اثر مایکل دل

معرفی کتاب نجیبانه بازی کن ولی برنده شو اثر مایکل دل 21 شهریور 1401مایکل دل در این کتاب فوق العاده بی ریا که پر است از داستان های گویا نشان می دهد چگونه پیشرفت او به عنوان یک شخص، با ساختن شرکتی که در اتاق خوابگاه کالج راه اندازی کرد، در هم تنیده بود. این داستان پرشتاب راه اندازی یک شرکت عمومی، خصوصی کردن آن و بعد، عمومی کردن دوباره اش است و این همه در حال دست و پنجه نرم کردن با شخصیت های پررنگی مثل کارل آیکان صورت می گیرد. مایکل دل، انبوهی از آموخته های کسب وکار را فراهم آورده است، ولی چیز مهم تری هم ارائه می کند: این که کنجکاوی و ارزش های خوب چگونه برای موفقیت، هم در زندگی و هم در کسب و کار ضروری هستند. این درسی است که از والدین توانمندش آموخته و با همسرش این درس را در اختیار بنیادشان می گذارند تا به بچه ها فرصت های بهتری بدهند. نتیجه ی کار، کتابی ست مهیج، روشنگر و ارزشمند و..


معرفی کتاب نجیبانه بازی کن ولی برنده شو اثر مایکل دل
.